Forum o psima
 
Početna stranicaPočetna stranica  FAQFAQ  PretraľnikPretraľnik  ČlanstvoČlanstvo  Korisničke grupeKorisničke grupe  RegistracijaRegistracija  LoginLogin  

Share | 
 

 Iva Bagić: Moji slatki ‘blizanci’

Go down 
Autor/icaPoruka
bebby
Samojed
Samojed
avatar

Female Broj postova : 1155
Lokacija : Maltese Land
Registration date : 02.05.2008

PostajNaslov: Iva Bagić: Moji slatki ‘blizanci’   uto kol 26, 2008 4:48 pmSje­ća­te li se fil­ma “Bli­zan­ci” u ko­je­mu glu­me Ar­nold Schwa­rze­negger i Danny De­Vi­to, je­dan ve­li­ki do­bri­ca, dru­gi ma­len, ali že­stok, a za­pra­vo bli­zan­ci? Ta­ko izgle­da­ju i Bo­žo i Grammy, lju­bim­ci sim­pa­ti­čne RTL-ove vo­di­te­lji­ce Ive Ba­gić. Mops Bo­žo ima če­ti­ri go­di­ne, a sta­ford Grammy go­di­nu i pol.

Iva Ba­gić, vo­di­te­lji­ca za­ba­vne emi­si­je “Sal­to”, po­zna­ta je lju­bi­te­lji­ca ži­vo­ti­nja i pri­ro­de, a bez svo­ja dva pa­sa, mo­psa Bo­že i sta­for­da Grammyja, ne ide go­to­vo ni­ka­mo. Sva­ko­dne­vno u šetnji s lju­bim­ci­ma pro­ve­de tri sa­ta te pro­đe i 12 ki­lo­me­ta­ra, što joj go­di i za zdra­vlje i za kon­di­ci­ju. Otkad je sta­ford Grammy u obi­te­lji, i mops Bo­žo je “do­tje­rao li­ni­ju” pa je sa­da pra­vi ma­li ma­ne­ken. Iva obo­ža­va svo­je lju­bim­ce i ka­že da su joj, uz obi­telj, pru­ži­li naj­više lju­ba­vi u ži­vo­tu.

Bo­žo se za­pra­vo zvao Bon­zo, ali je­dan ma­li dje­čak iz su­sjed­stva, ko­je­mu se ja­ko svi­đao i stal­no se htio igra­ti s njim, ni­je mo­gao re­ći Bon­zo, ne­go je vi­kao ‘Bo­žo, Božo’ pa je Bon­zo na kra­ju po­stao Bo­žo. Grammyju je ime dao ta­ta

• Zašto baš mops i sta­ford?

- Odlu­či­la sam se za mo­psa jer mi se či­nio do­brim izbo­rom za dr­ža­nje u sta­nu, a na ta­ti­nu i bra­to­vu ini­ci­ja­ti­vu došao je Grammy jer su de­čki htje­li da ima­mo baš ‘pra­vog psa’. Ta­ta je već niz go­di­na oduševljen sta­for­di­ma i tu je lju­bav pre­nio na me­ne. Na po­če­tku sam bi­la ma­lo za­bri­nu­ta ka­ko ću pri­hva­ti­ti ta­kvu odgo­vor­nost ka­kvu do­no­si ta pa­smi­na. Na­i­me, ako se ne­tko odlu­či za sta­for­da, to mo­ra bi­ti pro­mišlje­no do­ne­se­na odlu­ka jer sta­ford mo­ra ima­ti vla­sni­ka ja­kog ka­ra­kte­ra te po­ha­đa­ti ško­lu za odgoj i dre­su­ru. Zna­la sam da se za nje­ga ni­je je­dno­sta­vno sva­ko­dne­vno bri­nu­ti kao za ma­log psa po­put mo­psa. No, sa­da mo­gu re­ći da je sta­ford ve­li­ka ma­za, izni­mno osje­ća­jan, po­slušan i pre­kra­snog ka­ra­kte­ra, a ma­li je ustva­ri ga­zda.

• Ka­kve su na­ra­vi Bo­žo i Grammy?

- Mo­ja ci­je­la obi­telj obo­ža­va ži­vo­ti­nje, a ima­mo još i dje­do­va pu­dla. Svi se na­đe­mo na Žum­ber­ku i uži­va­mo. Psi se odli­čno sla­žu i ia­ko su ka­ra­kte­rom po­tpu­no ra­zli­či­ti, savršeno fun­kci­o­ni­ra­ju. Bo­žo je ma­lo lju­bo­mo­ran, ne pri­hva­ća odmah no­ve lju­de, vr­lo je osje­tljiv i če­sto mi­je­nja ra­spo­lo­že­nje, a Grammy je umi­ljat, dru­že­lju­biv i uvla­če­njem pod ko­žu gu­ra se u pr­vi plan ka­ko bi se na­me­tnuo ispred Bo­že. Mi se uvi­jek šali­mo da je ma­li Bo­žo pre­u­zeo ne­ke ‘fore’ od Grammyja i obra­tno te da pod­sje­ća­ju na Schwarzeneggera i De­Vi­ta iz fil­ma ‘Blizanci’. Ma­li se uz Grammyja ohra­brio pa se de­re na mno­go ve­će pse na li­va­di jer zna da ima bodygarda, ovog ve­li­kog, svog psa. Po­ne­kad sam sa­ma s Bo­žom jer ta­ta i ma­ma odu ne­ka­mo s Grammyjem i ta­da je Bo­žo ja­ko tu­žan, ne že­li ni je­sti ni šeta­ti, sa­mo se osvr­će i če­ka da do­đe Grammy. Kad ga na­po­kon vi­di, po­lu­di od sre­će.• Ka­ko je prošla fa­za pri­la­go­dbe?

- Bo­žo se pri­la­go­đa­vao na Grammyja jer je on došao pr­vi. Na po­če­tku je bio ma­lo lju­bo­mo­ran, ali vr­lo br­zo ga je za­vo­lio, ia­ko to ni­je htio po­ka­za­ti pred dru­gi­ma. Bo­žo glu­mi ‘coolera’, ali zna­la sam ga vi­dje­ti ka­ko se ma­zi s Grammyjem dok se ja pra­vim da ih ne gle­dam. No, ne bih re­kla da smo s nji­ma ima­li ne­ka­kve naj­te­že ili naj­go­re fa­ze, više smo mi pa­ti­li i ima­li fa­ze pri­la­go­dbe ka­da smo mo­ra­li ne­ka­mo ići. Bi­lo nam je teško jer ih ni­kad ni­smo že­lje­li osta­vlja­ti sa­me.

• Ka­ko se uz svo­je ob­ve­ze na RTL-u bri­ne­te za njih?

- Osi­gu­ra­na im je naj­bo­lja skrb, uspr­kos mo­jim oba­ve­za­ma. S mo­jim ro­di­te­lji­ma sva­ko­dne­vno idu na istr­ča­va­nje, a go­to­vo sva­ki vi­kend pro­vo­di­mo u vi­ken­di­ci i ta­mo odla­zi­mo u du­ge šetnje i istra­ži­va­nja žum­be­ra­čkih šuma. Po­se­bno se bri­ne­mo za nji­ho­vu ura­vno­te­že­nu pre­hra­nu i zdra­vlje. Oni su ra­vno­pra­vni čla­no­vi obi­te­lji. Zbog njih po­ne­kad ne ide­mo na mje­sta ko­ja bi­smo mo­gli sa­mi po­sje­ti­ti. Ci­je­la obi­telj ih obo­ža­va i bri­ne se za njih. Njih dvo­ji­ca nas iz da­na u dan sve više vo­le, kao i mi njih. Pa­zim da ih uvi­jek ra­zu­mi­jem, da ih ne igno­ri­ram i ne mal­tre­ti­ram vo­đe­njem na ne­ka ja­vna mje­sta jer naj­više vo­le to­pli­nu našeg do­ma i šetnje u pri­ro­di.• Je­ste li ih vo­di­li na mo­re?

- Na­ra­vno jer je u mo­joj obi­te­lji pra­vi­lo ‘gdje mo­gu i psi, ide­mo svi, a ta­mo gdje ne mo­gu, ne ide nitko’! Na mo­ru su uži­va­li jer vo­le plo­vi­ti bar­kom i pra­vi su ma­li ka­pe­ta­ni. Pr­vi su na bar­ci, za­u­zmu po­zu na pram­cu i če­ka­ju. Ništa im ne pro­mi­če i sve vo­le vi­dje­ti i pre­kon­tro­li­ra­ti. Uz Grammyja se ove go­di­ne i Bo­žo po­čeo ku­pa­ti u mo­ru. Pri­je ni­je bio oduševljen pli­va­njem, a sa­da je uz nje­ga i on uži­vao u igra­ma u vo­di. No, mo­ram re­ći da bi kod nas tre­ba­li više pa­žnje po­sve­ći­va­ti go­sti­ma ko­ji do­la­ze s ku­ćnim lju­bim­ci­ma. Ža­lo­sti me što se go­to­vo ni­ka­mo ne mo­že ići sa psom, ni u re­sto­ra­ne, ni na pla­že. Bu­du­ći da sve više lju­di ima lju­bim­ce, tre­ba­lo bi po­ra­di­ti na to­me da se tu­ri­sti s lju­bim­ci­ma na ci­je­lom našem Ja­dra­nu osje­ća­ju do­bro došli.

• Je­ste li ima­li smi­ješnih si­tu­a­ci­ja s Grammyjem i Bo­žom?

- Sva­ki dan se do­go­di nešto smi­ješno. S Bo­žom su to obi­čno si­tu­a­ci­je u ko­ji­ma se du­ri jer ni­smo pri­mi­je­ti­li da je baš ta­da nešto htio, a na Grammyjevu li­cu se sve vi­di. Kad god na­pra­ve ne­ki ne­stašluk i ja pi­tam tko je to uči­nio, Bo­žo se pra­vi da ne­ma ništa s tim, a Grammy po­gne gla­vi­cu i rep i tu­žno me gle­da. Bo­žo je ipak ma­lo ozbilj­ni­ji pa već zna što smi­je, a Grammy je još ma­len. Eto, ne­da­vno je ma­ma ci­je­li dan pre­sla­gi­va­la ru­blje s je­dne stra­ne so­be na dru­gu i ka­da je otišla ku­ha­ti ru­čak, Grammy je mi­slio da on to mo­ra na­sta­vi­ti pa je pre­no­sio stva­ri s je­dnog kra­ja so­be na dru­gi. Kad je ma­ma ušla u so­bu, osta­la je šoki­ra­na, ali ni­je se na­lju­ti­la jer kad je po­gle­da­la Grammyja, on je naj­pri­je ve­se­lo ma­hnuo re­pom, mi­sle­ći valj­da ‘vi­diš ka­ko sam vrijedan’, a za­tim po­gnuo gla­vi­cu, po­ku­njio se i otišao u svoj kre­ve­tić.

• Ko­li­ko su vam ku­ćni lju­bim­ci pro­mi­je­ni­li ži­vot?

- Uz mo­ju obi­telj, oni su mi da­ro­va­li naj­više lju­ba­vi u ži­vo­tu. Ni­tko se iskre­no ne mo­že ra­zve­se­li­ti kao pas.

To su ma­la bi­ća ko­ja ništa ne tra­že, a pu­no da­ju. Pro­mi­je­ni­li su me sa­mom či­nje­ni­com što su ta­kvi, pa se i ja tru­dim ne tra­ži­ti na­kna­du za svo­ju lju­bav od dru­gih lju­di, što i ni­je ta­ko če­sto u sva­ko­dne­vnom ži­vo­tu.

• Kao oso­ba ko­ja ima dva lju­bim­ca, što bi­ste sa­vje­to­va­li našim či­ta­te­lji­ma ko­ji ima­ju lju­bim­ce i oni­ma ko­ji ih ne­ma­ju?

- Vo­li­te svo­je lju­bim­ce jer oni ne­ma­ju ni­ko­ga osim vas. Sje­ti­te se tko je uvi­jek uz vas i tko na­slo­ni gla­vi­cu na vas kad mi­sli­te da su vas svi na­pu­sti­li. Kad mi je bi­lo naj­te­že u ži­vo­tu, ta­ta mi je do­vo­dio Bo­žu u bol­ni­cu i sa­mo ma­lo ma­že­nja s njim ispu­ni­lo bi me sna­gom i lju­ba­vlju da se bo­rim.

Ako ne­ma­te lju­bim­ca, oba­ve­zno ga na­ba­vi­te jer je ži­vot uz nje­ga ispu­nje­ni­ji. Osim što će­te do­bi­ti mno­go lju­ba­vi, šetnje i bri­ga za lju­bim­ca ja­ko su do­bri za zdra­vlje.

[Vrh] Go down
Korisnički profil http://psisuzakon.forumotion.com
... luna ...<3
Chiuaua
Chiuaua
avatar

Female Broj postova : 69
Age : 25
Registration date : 26.08.2008

PostajNaslov: Re: Iva Bagić: Moji slatki ‘blizanci’   uto kol 26, 2008 6:22 pm

bas su slatkii....

[Vrh] Go down
Korisnički profil
stryker
Moderator
Moderator
avatar

Male Broj postova : 1527
Age : 34
Lokacija : Veliko Orasje
Registration date : 16.04.2008

PostajNaslov: stryker   sri kol 27, 2008 12:05 am

zaista predivni

_________________
[Vrh] Go down
Korisnički profil http://www.freewebs.com/lovackipsi
bebby
Samojed
Samojed
avatar

Female Broj postova : 1155
Lokacija : Maltese Land
Registration date : 02.05.2008

PostajNaslov: Re: Iva Bagić: Moji slatki ‘blizanci’   čet kol 28, 2008 11:59 am

Dada bas su slatki hh hh
[Vrh] Go down
Korisnički profil http://psisuzakon.forumotion.com
Sponsored content
PostajNaslov: Re: Iva Bagić: Moji slatki ‘blizanci’   

[Vrh] Go down
 
Iva Bagić: Moji slatki ‘blizanci’
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
Zlatno oko :: Ostalo :: Vijesti-
Forum(o)Bir: